Huurvoorwaarden​

Racing.Rent is onderdeel van de Cools Group®

 

Cools Group®

Postbus 82

5250 AG Vlijmen

Nederland

 

info@coolsgroup.nl

www.coolsgroup.eu

073-3030465

KVK 60876034 te s'Hertogenbosch

 

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten, welke overeengekomen zijn tussen RACING.RENT als verhuurder en de wederpartij hierna te noemen: huurder, betreffende de huur van goederen alsmede meegeleverde diensten. Voor afwijkingen in de overeenkomst is een schriftelijke bevestiging nodig.

1.2. Genoemde prijzen op onze website en offertes zijn exclusief BTW.

1.3. Gedane offertes en/of voorstellen zijn geheel vrijblijvend en blijven 10 dagen geldig tenzij anders overeengekomen met RACING.RENT.

2. Verhuur

2.1 Het verhuurde blijft eigendom van RACING.RENT en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf, niet worden onderverhuurd of beschikbaar gesteld aan derden.
2.2 Het verhuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar het voor dient.
2.3 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om blijvende veranderingen aan te brengen aan het verhuurde. De kosten van eventuele schade wordt in rekening gebracht aan de huurder.
2.4 Het gehuurde dient ingeleverd te worden op de dag na afloop huurperiode. Bij langer gebruik worden de huurkosten voor deze periode in rekening gebracht. Indien is overeengekomen dat RACING.RENT  het gehuurde komt ophalen bij huurder dan dient het gehuurde op de afgesproken locatie en tijdstip gereed voor transport klaar te staan.
2.5 De huurder controleert zelf of alle materialen bij afhalen of in ontvangst nemen aanwezig zijn en tekent voor het in ontvangst nemen van de materialen.
2.6 Wanneer het gehuurde tijdens de huurperiode kapot gaat dan dient huurder RACING.RENT hier onmiddellijk telefonisch van op de hoogte te stellen. RACING.RENT dient 1 volledige werkdag de gelegenheid te krijgen om het gehuurde te vervangen danwel te repareren zonder dat een vergoeding of compensatie kan worden geëist.

2.7 Het verhuurde wordt in dezelfde staat teruggegeven als waarin het is ontvangen.

 

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle gegevens om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen worden door de huurder aan RACING.RENT verstrekt. Indien dit niet naar behoren plaatsvindt heeft RACING.RENT het recht de opdracht niet uit te voeren. Geleden schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder.
3.2 Benodigde vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering worden verzorgd door de huurder. Bij in gebreke blijven zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de huurder.
3.3 De huurder draagt zorg voor voldoende mogelijkheden voor aan– en afvoer van het gehuurde, eventueel benodigde opslagruimte en aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Huurder is verantwoordelijk en draagt het volle risico tijdens de periode van de uitvoering van de overeenkomst en zal zonodig de goederen verzekeren tegen schade, diefstal, brand enz.
4.2 Schade aan het verhuurde, of het missen van onderdelen of bijgeleverde accessoires, is voor rekening van de huurder. Gebruikersschade is uitgezonderd en komt voor rekening van RACING.RENT. Tenzij kan worden aangetoond dat deze gebruikersschade is ontstaan door niet op een normale wijze gebruik te maken van het gehuurde.
4.3 Indien het transport van het verhuurde door de huurder wordt verzorgd, is de huurder aansprakelijk vanaf het moment dat het verhuurde aan de huurder is afgegeven.
4.4 RACING.RENT is enkel aansprakelijk voor geleden schade door een gebrek aan het verhuurde of grove schuld van door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee RACING.RENT een overeenkomst van arbeid heeft gesloten of personen die RACING.RENT op andere wijze betaald voor het verlenen van de dienst.
4.5 RACING.RENT kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, zowel van de huurder als van derden. De huurder vrijwaart RACING.RENT van eventuele vorderingen van derden.
4.6 RACING.RENT is tijdens het uitvoeren van de opdracht niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers.
4.7 Wanneer RACING.RENT spelbegeleiding of technische ondersteuning verzorgd dan is het gehuurde door RACING.RENT verzekerd voor diefstal. Dit geld alleen voor de uren/tijdstippen waarop een medewerker van RACING.RENT of een door RACING.RENT aangewezen persoon aanwezig is bij het gehuurde.

5. Annulering

5.1 Annulering moet door de huurder schriftelijk aan RACING.RENT worden doorgegeven.
5.2 Bij annulering door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor de datum van verhuur is de huurder 40% van de totale huursom verschuldigd.

  • Bij annulering binnen 1 week voor de datum van verhuur is de huurder 60% van de totale huursom verschuldigd.

  • Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor de datum van verhuur is de huurder 80% van de totale huursom verschuldigd.

Onder de totale huursom vallen alle overeengekomen kosten zoals, huurkosten, transport, spelbegeleidingskosten, op– en afbouw, projectkosten enz.

5.3 Bij inhuur door RACING.RENT bij derden voor uw project of activiteit gelden tevens de door deze leverancier gestelde annuleringsvoorwaarden. Deze worden op verzoek van de huurder door RACING.RENT verstrekt bij de gemaakte overeenkomst.
5.4 Bij overmacht wordt de overeenkomst door RACING.RENT opgeschort, zonder dat RACING.RENT hier een schadevergoeding voor hoeft te betalen. Onder overmacht valt alles wat daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.
5.5 Als er door weersomstandigheden geen doorgang van het overeengekomen kan plaatsvinden heeft de huurder geen recht op schadevergoeding van RACING.RENT
De betalingsplicht van de huurder blijft bestaan ongeacht de weersomstandigheden tijdens de huurperiode.

6. Betaling

6.1 Het factuurbedrag wordt verhoogd met een borg van minimaal €.100,00 indien het verhuurde wordt afgehaald.
6.2 Offertebedragen dienen volledig betaald te worden voordat de afgesproken overeenkomst datum begint.
6.3 Indien huurder het aan RACING.RENT verschuldigde bedrag niet binnen deze gestelde termijn betaald is hierover de wettelijke rente verschuldigd, geldend vanaf het moment waarop de huurder in verzuim raakt. Alle kosten gemaakt door het niet betalen van de factuur, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau enz. zijn voor rekening van de huurder.

7. Privacy

7.1 Wilt u weten wat wij met u gegevens doen ? Lees onze privacy en cookies

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.